hekasi

Just another Edublogs.org weblog

Mga Sagisag ng Bansa

April 20, 2006 by · 14 Comments · Uncategorized

I. Layunin:

 

1. Ano ang Pambansang Awit ng Pilipinas?

II.Konsepto

Ang pambansang awit ay nagpapakilala sa isang bansa.

III.Sanggunian

 sibika at Kultura 2, pp.

http://en.wikipedia.org/wiki/ LupangHinirang

III.Balik-aral

Sino ang ating pambansang bayani?

V.Lektyur

A 1. Ano ang inaawit natin tuwing umaga sa ating flag ceremony?

   2. Bakit kaya natin ito laging inaawit?                      l

B. Iparinig sa mga bata sa cassette tape ang “Lupang Hinirang”

VI. Mga Gawain sa Pagkatuto

     Pumunta sa http:en.wikipedia.org/wiki/LupangHinirang. Basahin at pag-aralan ang nilalaman nito.

VII. Takdang Aralin

Isaulo ang pambansang awit ng Pilipinas. 

 

Mga Bayani ng Bansa

April 18, 2006 by · 54 Comments · Uncategorized

I. Layunin:

   1.Sinu-sino ang mga bayani o tanyag na Pilipino noon?

   2. Anu-ano ang natatanging kakayahan ng bawat isa?

II. Konsepto

    May mga natatanging kakayahan ang mga bayani noon.

III. Sanggunian

    Sibika at Kultura 2, pp.206-208

    www.geocities.com/rainforest/9909/bayani.html

IV. Balik-aral

     Anu-ano ang mga tungkulin ng isang bata sa pamayanan?

V. Lektyur

    1. Magpakita ng larawan ng mga bayani.

        Sinu-sino ang mga bayani sa larawan?

    2. Ipabasa ang mga teksto sa Sibika at Kultura 2,pp. 206-208.

        Pag-usapan ang nilalaman ng tekstong binasa.

VI. Mga Gawain sa Pagkatuto

     Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Bigyan ng gawain ang bawat pangkat.

     Pangkat 1: “Aawitan Kita”

                      Lumikha ng isang maikling awit tungkol sa mga bayani.

     Pangkat 2: “Character Map”

                      Idikit ang larawan ng mga bayani sa mga kahong kinasusulatan ng kanilang mga pangalan.

     Pangkat 3: ” Ito ang Nais Ko”

                      Pumili ng isang bayaning nais mo at sumulat ng tatlong pangungusap o higit pa na nagsasaad kung bakit siya ang bayaning napili mo.

VII. Pagtataya

      Basahin, unawain at isulat ang tamang sagot sa ss. na mga bugtong.

1. Ang katipunan ay isang kilusan. Ang nagtatag nito’y “Ama ng Katipunan”.

    Sagot:

2. Lumpo nga siyang itinuturing, ngunit naipamalas niya ang talino’t galing.

    Sagot:

3.Siya’y isa ring katipunero na tumulong kay Andres Bonifacio.

   Sagot:

4. Naglingkod siya ng buong katapatan, nangangalaga sa mga katipunerong may karaamdaman.

    Sagot:

5. Nang dahil sa kanya tayo ay may wika, Wikang   Filipino na  wikang pambansa.

    Sagot:

VIII. Takdang Aralin

       Magsaliksik sa www.geocities.com/rainforest/9909/bayani.html  at punan ng detalye ang ss. na talambuhay ng mga bayaning inyong mababasa doon. (Pumili lamang ng lima)

       Pangalan;

       Lugar ng kapanganakan:

Mga magulang:

Nagawa sa bayan:

Natatanging kakayahan:

 

  

 

 

 

 

 

 

Kaugalian Kaugnay sa Pagdiriwang na Pansibiko

April 17, 2006 by · 11 Comments · Uncategorized

I. Layunin

  1.Anu-ano ang mga pagdiriwang na pansibiko?

  2. Anu-ano ang mga kaugaliang kaugnay ng mga pagdiriwang na pansibiko?

II. Konsepto

    Marami tayong mga mga kaugalian kaugnay ng mga pagdiriwang na pansibiko.

III. Sanggunian

     Pagsibol nag Lahing Pilipino 2, pah.119

IV. Balik-aral

     Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino?

V. Lektyur

    1.Pagpaparinig ng awiting “Bayan Ko”.

       Pagtalakay tungkol sa nilalaman ng awit.

     2.Pagpapakita ng larawang may kaugnayan sa araling pag-aaralan.

VI. Mga Gawain sa Pagkatuto

     Pumunta sa www.wowphil.com at alamin ang ibat-ibang mga pagdiriwang na pansibiko sa ating bansa. Itala rin ang mga kaugaliang kaugnay ng bawat pagdiriwang na pansibiko.

VII. Pagtataya

      Sagutin ang mga tanong.

       1. Ito ay ipinagdiriwang taun-taon tuwing ika-12 ng Hunyo.

       2. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo. 

       3.Ang kadakilaan ni Jose Rizal ay nginugunita tuwing ____________.

       4. Ipinagdiriwang ang Linggo ng Wika sa buwan ng _________.

       5. Ito ay ipinagdiriwang tuwing Ika-9 ng Abril.

VIII. Takdang Aralin

       Isaulo ang Ibat-ibang pansibikong pagdiriwang at isa-isahin ito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod sa kalendaryo.

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Kaugalian sa Pagdiriwang na Panrelihiyon

April 17, 2006 by · 12 Comments · Uncategorized

I. Layunin

   1. Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon?

   2. Paano nagkakabuklod ang mga Pilipino sa mga pagdiriwang na ito?

II. Mga Konsepto

    Ang mga Pilipino ay may ibat-ibang kaugalian sa bawat pagdiriwang na panrelihiyon.

III. Sanggunian

      Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 pah.114

IV. Balik-aral

     Anu-ano ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamayanan?

V. Lektyur

    1. Pagpaparinig ng isang awitin tungkol sa aralin.

        Paano ipinagdiriwang ang pista ayon sa awit?

    2. Pagpapakita ng larawan ng pagdiriwang ng pista ng bayan.

        Anong kaugalian ang ginagawa sa sa pagdiriwang ng pista ng bayan?

VI. Mga Gawain sa Pagkatuto

       Sa pamamagitan ng Internet pumili at magtala ng kapistahan ng tatlong bayan sa ating bansa, isa sa Luzon , isa sa  Visayas At isa sa Mindanao. Itala ang mga kaugaliang kaugnay ng mga pagdiriwang na ito at ibigay ang pagkakapareho at pagkakaiba ng bawat isa.

VII. Pagtataya

      Sumulat ng tatlong pangungusap na naglalarawan sa mga kaugaliang kaugnay ng pagdiriwang ng pista ng bayan sa inyong lugar.

VIII. Takdang Aralin

       Magdala ng mga larawang may kaugnayan sa mga pagdiriwang na panrelihiyon.

    Ang mga Pilipino ay may ibat-ibang kaugalian sa bawat pagdiriwang na panrelihiyon.

III. Sanggunian:

      pagsibol

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ang mga Pilipino ay may ay may ibat-ibang kaugalian sa bawat pagdiriwang na panrelihiyon.

III. + 

Magagandang Tanawin sa BansaI

April 7, 2006 by · 12 Comments · Uncategorized

I.Layunin

  1.Maisa-isa/ makilala ang mga magagandang tanawin sa bansa

  2.Maiguhit ang isang magandang tanawin ng bansa

  3.Maipagmalaki ang mga magagandang tanawin sa bansa

II. Konsepto

    Bulkang Taal

    Bulkang Mayon

    Hagdan-hagdang Palayan

    Talon ng Maria Cristina

    Chocolate Hills

III. Sanggunian

     Sibika at Kultura 1 pp.

     www.wowphilippines

IV. Balik-aral

     1.Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon sa ating bansa?

     2.Anu-ano ang mga pagdiriwang na pansibiko sa ating bansa?

V. Lektyur

    1.Mahilig ba kayong mamasyal? Anu-anong mga lugar ang napuntahan nyo na? Nais

       nyobang makita ang iba pang magagandang lugar sa ating bansa?

    2. Ipakita ang mga larawan ng mga magagandang tanawin sa ating bansa sa mga 

        bata.

VI. Mga Gawain

     Pumili ng isang magandang tanawin at iguhit ito.

     Gumawa ng isang album ng mga magagandang tanawin sa bansa.

VII. Pagtataya

      Pumunta sa www.prongo.com quiz station 

VIII. Takdang Aralin

       Magtala ng iba pang magandang tanawin sa bansa.

 

 

Lesson Plan in Sibika at Kultura

April 7, 2006 by · 9 Comments · Uncategorized

I.Layunin:

 A.Nakikilala ang  magagandang tanawin at pook pasyalan ng sariling pook/bansa.

 B.Nailalarawan angmagagandang tanawin at pook pasyalan ng  sariling pook/bansa.

    Naiguguhit ang magandang tanawin ng Bulkang Mayon.

    Pagmamalaki at Pagpapahalaga

II. Pinag-isang Tema: Pilipinong Makabayan

    Paksa: Pilipinas ang Magandang Bansa

    Kaisipan: Mahalin at Ipagmalaki ang bansa

    Sanggunian: Sibika at Kultura1

                       PELC1.B.8

III. A.Panimulang Gawain:

        Balik-aral

        Ipakita ang larawan ng Talon ng Pagsanjan at Hundred Islands. Saan matatagpuan

        ang Talon ng Pagsanjan? Bakit marami ang dumarayo roon?

  B. Panlinang na Gawain

      1. Pagganyak

          Nakakita na ba kayo ng bulkan o isang larawan nito? Maganda ba ito o

          nakakatakot?

       2. Paglalahad:

           a. Sa saliw ng awiting iparirinig ay ganyakin ang mga batana ipikit ang

               mga mata at magkaroon ng imaginary trip sa isang magandang pook.

               Anong pook ang inyong narating? Ilarawan ang mga bagay na inyong nakita sa

               inyong isip.

             b.Sa pamamagitan ng larawan ay magpakita ng ibat-ibang magandang tanawin o

                pook pasyalan.

         3. Pagtatalakay

             Ipakita ang mga larawan ng mga batang nagkaroon na ng pagkakataong

             makapunta sa mga pook na ito.

             Bakit ito dinarato ng mga Pilipino at dayuhan? Ano ang nadama nila sa pagka-

             karoon ng Pilipinas ng magandang tanawing ito?

   C. Pangwakas na Gawain:

       1. Paglalahat

           Pumili ng isang larawan at hayaang magsabi ang mga bata kung bakit napili ang

           larawan ng tanawin o pook pasyalan.

        2. Paglalapat:

            a. Dapat mo bang ipagmalaki ang magagandang tanawin sa Pilipinas? Bakit?

            b. Iguhit ang paglubog ng araw sa isang puting papel.

IV. Pagtataya:

     Isulat sa patlang ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali.

     1. Dinarayo ng mga turista ang ating magagandang tanawin.

     2. Matatagpuan sa Albay ang Bulkang Taal.

     3. Sa Quezon matatagpuan ang Talon ng Pagsanjan.

     4. Ang Banawe Rice Terraces ay ginawa ng mga Ifugao.

     5. Dapat nating ipagmalaki ang magagandang tanawin.

V. Takdang Aralin

     Maghanap ng larawan ng paglubog ng araw at idikit sa bond paper.

VI. Karagdagang Gawain:

     Gumuhit ng isang magandang tanawin ng bansa na gusto mo.    

Hello world!

April 6, 2006 by · 4 Comments · Uncategorized

Welcome to Edublogs.org. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!